อัพเดตความรู้เรื่องแฟชั่นและเพลงกับรายการวิทยุต่างๆ

อัพเดตความรู้เรื่องแฟชั่นและเพลงกับรายการวิทยุต่างๆ

ปัจจุบันวัตถุประสงค์ของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่กลุ่มผู้ฟังส่วนใหญ่จะเป็นวัยทำงาน และวัยรุ่น รายการที่ผู้ส่งสารผลิตจึงเน้นให้ความบันเทิง และสอดแทรกความรู้ที่นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ วัตถุประสงค์เช่นนี้เรียกว่า การทำหน้าที่ To edutainment หน้าที่ของผู้ผลิตรายการที่สำคัญคือ การกำหนดวัตถุประสงค์ของรายการนั้นให้ชัดเจนว่าต้องการผลิตรายการนั้นๆ เพื่ออะไร ซึ่งการกำหนดวัตถุประสงค์นั้นต้องคำนึงถึงความสนใจ ความต้องการของกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายด้วย เช่น ประชาชนในบริเวณชุมชนนั้นโดยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ระดับความรู้ไม่สูง การจัดรายการวิทยุควรเน้นให้ความรู้ที่เกษตรกรสนใจ รวมทั้งเพลงที่ใช้ประกอบในรายการควรจะเป็นเพลงที่กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายนิยมฟังมากกว่าการเปิดเพลงตามความนิยมหรือตามความคิดของผู้จัดรายการ เมื่อเข้าใจระบบการทำงานผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงแล้ว ปัจจุบันหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของผู้ที่มีความสามารถทางด้านนี้โดยส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากการเป็นผู้เขียนบทรายการ ผู้รายงานข่าว (News reporter) ผู้ผลิตรายการ (Producer) และผู้ดำเนินรายการ (Announcer) การทำความเข้าใจในกระบวนการทำงานโดยภาพรวมจึงเป็นสำคัญ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานทางด้านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงจริงได้

รายการนิตยสารทางอากาศ (Magazine Programme) การสื่อสารจะเป็นลักษณะของการสื่อสารทางเดียวกับผู้ฟังทางบ้าน รายการนิตยสารทางอากาศควรจะเป็นรายการที่มีผู้ดำเนินรายการหลัก 1 คน และมีผู้ดำเนินรายการในแต่ละช่วงรายการช่วงละ 1 คน ทั้งนี้รายการใน 1 ชั่วโมงควรแบ่งออกเป็น 4 ช่วงๆ ละ 10 – 15 นาที มีความหลากหลายทั้งเนื้อเรื่องและรูปแบบการนำเสนอ เน้นความทันสมัยและตรงกับเหตุการณ์ของเรื่องราวที่นำเสนอ โดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ การนำเสนอควรจะให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น รายการนิตยสารสำหรับผู้หญิง ข้อมูลที่นำเสนอจะเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษารูปร่าง การรักษาผิวพรรณ แฟชั่นการแต่งกาย การสร้างเสน่ห์กับเพศตรงข้าม เป็นต้น โดยมีประเด็นในการนำเสนอที่แตกต่างกันแต่ควรจะอยู่ในหัวข้อที่ใกล้เคียงกัน หรืออาจจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับช่วงวันและเวลาที่จะออกอากาศ

Comments are closed.