ช่องทางการฟังวิทยุรูปแบบดิจิตอลและออนไลน์

หน้าที่ในการให้ความรู้และการศึกษาเป็นบทบาทที่สำคัญยิ่งของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานเบื้องต้นของการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน สื่อมวลชนสามารถที่จะทำหน้าที่ในการให้ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปรับตัวของประชาชนให้เข้ากับการพัฒนาสังคมได้ โดยการให้ความรู้แก่ประชาชนทั้งในเรื่องการ่านออกเขียนได้ การปรับปรุงการกินอยู่และการประกอบอาชีพ สื่อมวลชนมีหน้าที่ในการให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยถ่ายทอดวิชาความรู้เพื่อพัฒนาบุคคลทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน เราสามารถได้รับความรู้รอบตัว ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ ตลอดจนวิทยาการใหม่ๆจากรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน ในขณะเดียวกันรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ก็สามารถทำหน้าที่เป็นสื่อหลักหรือสื่อเสริมของการเรียนการสอนในห้องเรียนได้เช่นกัน

เมื่อพฤติกรรมการรับฟังรายการวิทยุของคนไทยเริ่มหันไปฟังทางอินเตอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้คลื่นวิทยุทั้งหลายต้องปรับตัว โดยกลยุทธ์การปรับตัวของรายการ/คลื่นวิทยุต่างๆก็คือการเพิ่มช่องทางฟังรายการทางดิจิตอลขึ้น เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปและรักษาฐานกลุ่มผู้ฟังเดิมที่เริ่มไหลมาทางนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ตลอดจนการขยายฐานผู้ฟังกลุ่มใหม่ๆ แต่นอกจากการเพิ่มช่องทางการรับฟังที่ทำให้คนเข้าถึงง่ายแล้ว สิ่งสำคัญที่แต่ละสถานีจะมัดใจคนฟังให้คอยติดตามรายการได้ก็คือคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ความสนใจของคนฟังแต่ละกลุ่ม ซึ่งหากคลื่นไหนทำเนื้อหาได้โดนใจแล้วต่อให้คลื่นวิทยุนั้นๆ ย้ายไปออกอากาศในแพลตฟอร์มใด ก็ทำให้คนฟังย้ายตามไปได้ไม่ยาก

สื่อวิทยุที่อยู่ในภาวะชะลอตัวอยู่ในปัจจุบัน

ก็คงต้องปรับตัวเพื่อให้ทันกับกระแสดิจิตอลและออนไลน์ เพื่อรักษาฐานผู้บริโภคเดิมเอาไว้ให้ได้ และหาช่องทางหรือรูปแบบใหม่ๆเพื่อขยายฐานให้กว้างขึ้น ดังที่เห็นในปัจจุบันที่หลายๆคลื่นวิทยุในกรุงเทพฯก็มีเว็บไซด์ของตัวเอง ซึ่งผู้ฟังสามารถฟังรายการวิทยุได้ตามปกติ นอกจากนั้นก็ยังมีการนำเสนอรายการวิทยุที่จัดทำเฉพาะออนไลน์เท่านั้น แถมบางคลื่นยังมีสร้างสีสันด้วยการติดตั้งกล้องถ่ายทอดสดทั้งภาพจริงและเสียงจริงในห้องส่งมาให้แฟนๆชาวออนไลน์ได้กรี๊ดกันอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นแฟนๆก็ยังสามารถดาวน์โหลดรายการที่ชอบในรูปแบบ Podcast ได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

1.เพื่อแจ้งข่าวสารให้ทราบ คือ การที่ผู้ผลิตรายการต้องการจะบอก แจ้ง หรือชี้แจงข้อมูล เรื่องราวข่าวสารเพื่อให้ผู้ฟังทราบ
2.เพื่อให้การศึกษา คือ การให้ข้อมูลความรู้ในเชิงวิชาการด้วยการใช้ภาษาที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจของผู้ฟัง
3.เพื่อให้ความบันเทิง คือ การทำให้ผู้ฟังเกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย
4.เพื่อการชักจูงใจ หรือเสนอแนะ คือ การทำหน้าที่ในการชักจูงผู้ฟังเพื่อให้เกิดการคล้อยตาม หรือทำตามข้อเสนอแนะนั้นๆ

Comments are closed.