อิทธิพลการแต่งกายจากต่างชาติ

images

ในปัจจุบันสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรม ด้วยการที่วัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมมากขึ้น ทำให้สังคมไทยรับค่านิยมจากต่างชาติเข้ามา โดยวัฒนธรรมที่มีบทบาทมากสุดในตอนนี้  นั่นคือประเทศเกาหลี วัฒนธรรมนี้ทำให้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปได้มาก ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน หรือละครเกาหลี โดยเฉพาะเครื่องแต่งกายแฟชั่นเกาหลี การแต่งกายของวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน จึงเลียนแบบประเทศเกาหลีมากขึ้น

ในอดีตการแต่งกายแฟชั่นของวัยรุ่นได้รับอิทธิพลจากทางชาติตะวันตก แต่ระยะหลังมานี้ วัฒนธรรมเกาหลีได้เข้ามามีส่วนในความนิยมของวัยรุ่นไทยมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะด้านการแต่งกายเท่านั้น การเต้น การร้องเพลง ศิลปินดาราของเกาหลี ก็ได้รับความนิยมจากวัยรุ่นไทยมากด้วยเช่นกัน สิ่งที่เป็นตัวหลักในการทำให้วัฒนธรรมเหล่านี้เข้ามา นั่นคือ รายการวิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต ที่ทำให้วัยรุ่นสามารถติดตามข่าวสารได้รวดเร็วและว่องไวมากขึ้น ซึ่งความสะดวกในการติดตามข่าวสารนี้ทำให้วัยรุ่นสามารถรับวัฒนธรรมเข้ามาได้อย่างไม่รู้ตัว จนทำให้แยกไม่ออกว่าเป็นวัฒนธรรมของชาติไหนบ้าง

สื่อเทคโนโลยีต่างๆ จึงถือเป็นสาเหตุหลักในการเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของวัยรุ่นมากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น วัฒนธรรมเกาหลีที่เข้ามามีบทบาทมาก จึงทำให้รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ นำละครเกาหลี เลือกเปิดเพลงของเกาหลีมากขึ้น จึงทำให้ได้รับความสนใจจากหมู่วัยรุ่นอย่างมาก ทั้งทางด้านการแต่งกาย อาหาร และวัฒนธรรม ประกอบกับสถานที่ถ่ายทำที่มีความสวยงาม นอกจากนี้ยังมีการโฆษนาเพลงของนักร้อง มีธุรกิจสียงเพลงรอสาย  มีการแต่งกายที่แหวกแนว มีการเจาะรูตามร่างกาย เสื้อผ้าสีสันฉูดฉาด หรือแม้กระทั่งทรงผม ทำให้วงการธุรกิจแฟชั่น ออกแบบออกมาให้เข้ากับกระแสนิยมมากขึ้น เพราะวัยรุ่นมักจะเกิดการเลียนแบบศิลปินที่ตนเองชื่นชอบ

อย่างไรก็ตาม ด้วยอิทธิพลการแต่งกายที่เข้ามา ทำให้การแต่งกายของวัยรุ่นนั้นยังต้องได้รับการปรับปรุง ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เพราะ ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล อีกทั้งร้านค้าแฟชั่นที่ออกแบบเสื้อผ้าใหม่ๆออกมาขายให้กับวัยรุ่นตลอดเวลา ซึ่งนั่นทำให้วัยรุ่นตามแฟชั่นอยู่ตลอด เพราะฉะนั้นทุกๆฝ่ายจึงต้องช่วยกันปลูกฝังค่านิยมให้กับวัยรุ่นเสียใหม่

 

อัพเดตความรู้เรื่องแฟชั่นและเพลงกับรายการวิทยุต่างๆ

อัพเดตความรู้เรื่องแฟชั่นและเพลงกับรายการวิทยุต่างๆ

ปัจจุบันวัตถุประสงค์ของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่กลุ่มผู้ฟังส่วนใหญ่จะเป็นวัยทำงาน และวัยรุ่น รายการที่ผู้ส่งสารผลิตจึงเน้นให้ความบันเทิง และสอดแทรกความรู้ที่นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ วัตถุประสงค์เช่นนี้เรียกว่า การทำหน้าที่ To edutainment หน้าที่ของผู้ผลิตรายการที่สำคัญคือ การกำหนดวัตถุประสงค์ของรายการนั้นให้ชัดเจนว่าต้องการผลิตรายการนั้นๆ เพื่ออะไร ซึ่งการกำหนดวัตถุประสงค์นั้นต้องคำนึงถึงความสนใจ ความต้องการของกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายด้วย เช่น ประชาชนในบริเวณชุมชนนั้นโดยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ระดับความรู้ไม่สูง การจัดรายการวิทยุควรเน้นให้ความรู้ที่เกษตรกรสนใจ รวมทั้งเพลงที่ใช้ประกอบในรายการควรจะเป็นเพลงที่กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายนิยมฟังมากกว่าการเปิดเพลงตามความนิยมหรือตามความคิดของผู้จัดรายการ เมื่อเข้าใจระบบการทำงานผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงแล้ว ปัจจุบันหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของผู้ที่มีความสามารถทางด้านนี้โดยส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากการเป็นผู้เขียนบทรายการ ผู้รายงานข่าว (News reporter) ผู้ผลิตรายการ (Producer) และผู้ดำเนินรายการ (Announcer) การทำความเข้าใจในกระบวนการทำงานโดยภาพรวมจึงเป็นสำคัญ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานทางด้านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงจริงได้

รายการนิตยสารทางอากาศ (Magazine Programme) การสื่อสารจะเป็นลักษณะของการสื่อสารทางเดียวกับผู้ฟังทางบ้าน รายการนิตยสารทางอากาศควรจะเป็นรายการที่มีผู้ดำเนินรายการหลัก 1 คน และมีผู้ดำเนินรายการในแต่ละช่วงรายการช่วงละ 1 คน ทั้งนี้รายการใน 1 ชั่วโมงควรแบ่งออกเป็น 4 ช่วงๆ ละ 10 – 15 นาที มีความหลากหลายทั้งเนื้อเรื่องและรูปแบบการนำเสนอ เน้นความทันสมัยและตรงกับเหตุการณ์ของเรื่องราวที่นำเสนอ โดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ การนำเสนอควรจะให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น รายการนิตยสารสำหรับผู้หญิง ข้อมูลที่นำเสนอจะเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษารูปร่าง การรักษาผิวพรรณ แฟชั่นการแต่งกาย การสร้างเสน่ห์กับเพศตรงข้าม เป็นต้น โดยมีประเด็นในการนำเสนอที่แตกต่างกันแต่ควรจะอยู่ในหัวข้อที่ใกล้เคียงกัน หรืออาจจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับช่วงวันและเวลาที่จะออกอากาศ

 

หลากหลายรูปแบบเกี่ยวกับแฟชั่นเสื้อผ้า

หลากหลายรูปแบบเกี่ยวกับแฟชั่น

หลากหลายรูปแบบเกี่ยวกับแฟชั่น

ตลอดเวลาตั้งแต่ในวัยเด็ก จนถึงวัยรุ่น จนกลายมาเป็นผู้ใหญ่นั้น เพื่อน ๆ ผู้อ่านคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับ สำหรับแฟชั่นต่าง ๆ โดยเฉพาะแฟชั่นเสื้อผ้านั่นเองครับ เพราะว่าแฟชั่นที่เราเห็น ได้ได้รู้สึกยังจำความได้ตลอดมานั้น นับได้ว่ามันเป็นเทรนกันจริง ๆ นะครับ ฮิตกันเป็นช่วง ๆ จริง ๆ เลยอย่างเช่นช่วงวัยเด็ก ก็จะมีธีมแฟชั่นเสื้อผ้าต่าง ๆ ที่เป็นลายเด็ก ๆ กันมใช่ไหมหล่ะครับแต่สำหรับตอนนี้พอเติบโตมาหน่อย ออกแนววัยรุ่น แต่ก็ยังเป็นเด็กอยู่ เราก็อาจจะสนใจการแต่งกายที่เต็มไปด้วยกางเกงยีนส์ เสื้อยืดสวย ๆ นั่นเอง

แต่สำหรับตอนนี้ และยุคปัจจุบันนี้เห็นจะไม่ใช่เท่าไหร่นั่นเองครับ เพราะว่าการแต่งกายตอนนี้นั้นมีหลากหลายรูปแบบอย่างมาก ซึ่งทำให้เกิดการผลิตและการถูกเลือกอย่างมากมายสำหรับเสื้อผ้าแฟชั่นต่าง ๆ หลาหลายชนิดที่แตกต่างกันนั่นเอง ซึ่งผู้อ่านจะเห็นได้ว่าเด็กฮิปฮอป ก็จะแต่งตัวตามสไตล์ของเขา เด็กอีกแบบหนึ่งก็ชอบการแต่งกายอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเอง

ดังนั้นการก้าวทันในเรื่องของแฟชั่นเสื้อผ้านั้น ก็ย่อมแตกต่างกันอย่างแน่นอนครับ เพราะว่าในปัจจุบันนี้นั้นเองครับ ทำให้การผลิต และการออกแบบให้ตรงกับความต้องการในปัจจุบันนี้มีความหลากหลายขึ้นมากเท่านั้นเอง

 

เทรนด์แฟชั่น ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้น

 

ในปัจจุบันนี้เทรนด์แฟชั่น ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้น มีแบรนด์เสื้อผ้าออกมามากมาย อีกทั้ง เครื่องประดับ ที่กิ๊บเก๋ ล้วนแต่มีดีไซน์ที่สวยงามและแปลกตามากขึ้น และในปัจจุบันหากจะพูดกันถึงเรื่องกระแสของแฟชั่นนั้น ถ้าเราจะพูดถึงแต่แฟชั่นเสื้อผ้าเพียงอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้ เพราะตอนนี้กระแสของแฟชั่นทรงผมได้เปิดกว้างและมาแรงเหลือเกิน นั่นอาจเป็นเพราะการรับวัฒนธรรมและเทรนด์แฟชั่นจากต่างชาติเข้ามา ซึ่งตอนนี้ใครที่ถือว่าเป็นแฟชั่นนิสต้าตัวยง คงจะเน้นที่การดูแลแฟชั่นเสื้อผ้าอย่างเดียวก็คงไม่ได้ แต่จะต้องอินหรือล้ำในแฟชั่นทรงผมด้วย

สำหรับค่านิยมในเรื่องของแฟชั่นการแต่งตัวในปัจจุบันในส่วนของดิฉันคิดว่า ค่านิยมส่วนใหญ่นั้นมีพัฒนาการที่ก้าวไกลทางด้านรูปแบบ คนในสังคมโดยเฉพาะสาวๆหรือในหมู่วัยรุ่นนั้นจะทำให้เราสามารถมองเห็นค่านิยมเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนว่า ค่านิยมของทางด้านตะวันตกได้เข้ามามีอิทธิพล แต่ในปัจจุบันค่านิยมของเกาหลีกลับแซงหน้าค่านิยมตะวันตกขึ้นมาอย่างเรียกได้ว่าฉุดไม่อยู่จริงๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลง อาหารการกิน และที่ไม่แพ้กันเลยคือเรื่องสไตล์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย จะเห็นว่าสาวๆในปัจจุบันนิยมแต่งตัวเสื้อผ้าสไตล์เกาหลีมา โดยเน้นเสื้อที่ค่อนข้างตัวใหญ่ หรือบางทีก็ใส่กางเกงที่มันเป็นขาสั้นพวกยีนส์จะเป็นที่นิยมมาก และที่เด่นชัดเลยคือนิยมใส่ผ้าพันคอกับเข็มขัด ซึ่งถ้ามองย้อนกลับมาแล้วมันก็เป็นสไตล์การแต่งตัวของแต่ละความชอบของบุคคลซึ่งเราไม่สามารถจะห้ามใครได้ว่าอย่าแต่งตัวแบบนั้นแบบนี้ แต่มันอยู่ที่จิตสำนึกของแต่ละคนว่าจะคำนึงถึงความเหมาะสมในการแต่งตัวได้อย่างไร เพราะว่าเราเป็นสังคมไทย แต่ไม่ว่าจะแต่งตัวแบบไหนก็อย่าลืมที่จะทำให้ถูกกาลเทศะด้วยค่ะ

และสำหรับในเรื่องของเสื้อผ้าแฟชั่นในปัจจุบันมีรูปแบบที่สวย สดใส น่ารัก และทันสมัยมากๆ เนื่องจากสาวๆ มีการเปิดใจรับแฟชั่นเสื้อผ้าจากทางต่างประเทศเข้ามา ทั้งเสื้อผ้าเกาหลี ยุโรป อเมริกา ซึ่งอาจจะมีทั้งที่เหมาะ และไม่เหมาะกับอากาศร้อนๆ อย่างบ้านเรา แต่สาวไทยเราก็มีวิธีการปรับรูปแบบแฟชั่นเสื้อผ้านั้นๆ ให้เข้ากับอากาศบ้านเราได้อย่างลงตัว และโดดเด่น จนอาจจะกลายเป็นผู้นำเทรนด์แฟชั่นเสื้อผ้าไปเลยก็ได้ แต่ยังไงซะสาวไทยอย่างเราๆก็รู้จักที่จะใส่เสื้อผ้าแฟชั่นที่เหมาะสมกับกาละเทศะอยู่แล้วล่ะคะ